Målgruppe og visitation

Bofællesskabet henvender sig til unge i alderen 18-32 år som har en diagnose indenfor autismepektret. Der kan eksempelvis være tale om infantil eller atypisk autismediagnoser samt Aspergers Syndrom.

Målgruppen er kendetegnet ved et gennemsnitligt til meget godt intellektuelt funktionsniveau, men med begrænsninger i forhold til at leve et selvstændigt liv. Unge i målgruppen vil ofte have svært ved at rumme sociale relationer, og har derfor brug for støtte og træning i at skabe netværk og undgå isolation.

Målgruppen har brug for socialpædagogisk støtte og træning til at udvikle kompetencer for at opnå yderligere selvstændighed. De unge skal være indstillet på, at der arbejdes med botræning med det formål, at man på sigt kan klare sig med et minimum af støtte i egen bolig og få størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Visitation til Safranvej foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i Safranvej. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår af Socialafdelingens hjemmeside: Information og vejledning

Sidst opdateret: 18.12.2019